Peruskoulun uusi rehtorimalli

28.5.2019


Kauniaisten koulutoimessa uudessa rehtorimallissa Mäntymäen ja Kasavuoren kouluja johtaa yhteinen rehtori, ja yksiköissä on omat virka-apulaisrehtorinsa. Muutoksen tavoitteena on ollut lisätä resurssia turvaamaan koulun arkea, luoda kauniaislainen koulupolku ja syventää peruskoulun yhteistyötä.

PERUSKOULUN UUSI REHTORIMALLI

 • Lisää resurssia turvaamaan koulun arkea
 • Kauniaisten suomenkielisessä opetuksessa siirrytään uuteen organisaatiomalliin, jossa erillisiä ala- ja yläkoulua johtaa yhteinen rehtori, ja kummassakin yksikössä on oma virka-apulaisrehtori
 • Ylä- ja alakoulut pysyvät nykyisissä kiinteistöissään
 • Toimeenpanon aikataulu on nyt tiukka virkojen täytön suhteen
 • Kauniaisten toimintamalli on virkojen avoin hakumenettely

Tämän kirjoituksen tarkoitus on perustella, miksi Kauniaisten Kokoomuksen valtuustoryhmä seisoo tehtyjen päätösten takana.

Miksi?

Lyhyesti voidaan perustella uuden hallinnollisen mallin perustamista seuraavasti:

 • Peruskoulun kasvettua ja edelleen kasvaessa hallinnollisen resurssin tarve on kasvanut ja kasvaa edelleen. Riittävä hallinnollinen resurssi turvaa jokaisen oppilaan koulunkäynnin toimimisen (opettajavalinnoista, toimivista lukujärjestyksistä ja uusien opettajien perehdytyksestä aina oikeiden oppilastietojen kirjaamiseen asti). Riittävä hallinnollinen resurssi tarkoittaa, että opettajat voivat keskittyä omaan työhönsä ja sen kehittämiseen.
 • Kauniaislainen koulupolku. Koulutoimessamme on hienoja yksiköitä. Meidän on pyrittävä kehittämään koko peruskouluamme yhteisenä kokonaisuutena, hyödyntäen mahdollisimman laajalti organisaatioissamme olevaa osaamista. OPS16 ohjeistaa opetuksen järjestäjiä luomaan mahdollisimman yhtenäistä perusopetuksen toimintakulttuuria. Haetaan peruskouluun yhtenäistä pedagogiikkaa, johdonmukaista opetuksen ja opettajuuden strategiaa, sekä avointa ja yhtenäistä viestinnän kulttuuria.
 • Kasavuori mäntymäkeläistyy kovaa vauhtia, jolloin yhtenäisen koulupolun merkitys kasvaa entisestään.
 • Opettajien tasa-arvoisuus ja lähiesimiehen läsnäolon riittävyys halutaan varmistaa. Virka-apulaisrehtorimalli tarjoaa joustavamman ajankäytön ja aikaa puuttua akuutteihin tilanteisiin kouluissa.
 • Vahva, rakenteellinen yhteistyö on varmistettava. Hallinnollinen yhtenäistäminen on seuraava askel yhteistyön syventämisessä. Kun koulurakennusten ”laastarointi”-mahdollisuudet on käytetty, on tarkasteltava koulurakennuksia avoimina isommillekin muutoksille. Tällöin voitaisiin harkita myös peruskoulua yhteiseen rakennuskompleksiin.
 • Koulujen strategista kehittämistä on katsottava yli kymmenen vuoden aikajänteellä. Jos perimmäinen ajatus on luoda peruskoulustamme mahdollisimman yhtenäinen ja kauniaislainen, päätösten jatkuva siirtäminen on vain päättämättömyyttä ja jatkuvaa epävarmuutta.
 • Malli lisää resurssia sekä hallinnolliseen että pedagogiseen johtamiseen

Mäntymäen alakoulun oppilasmäärä on kasvoi vuodesta 2010 vuoteen 2018 noin 34%, kun Kasavuoren yläkoulu noin 7,5%. Samaan aikaan erityistä tukea tarvitsevien lasten osuus on kasvanut huomattavasti, kouluihimme on perustettu erityisopetuksen pienryhmiä (aiemmin ostimme palveluna Espoosta), suomi toisena kielenä opetuksen määrä on lisääntynyt ja kouluissamme tarjotaan useammalla kielellä oman äidinkielen opetusta. Ensi syksynä alakouluumme perustetaan ensimmäiselle luokalle ensimmäistä kertaa viisi rinnakkaisluokkaa. Näihin kaikkiin on resursoitu lisää rahaa ja henkilöitä. Kasvun myötä koulujen hallinnollinen resurssi ei ole lisääntynyt, ja resurssia on tarpeen tarkistaa turvataksemme koululaisillemme hyvin sujuva koulun arki.

Pääkaupunkiseudun kaupungeista ainakin Espoo ja Helsinki ovat tehneet linjauksen, että yhtenäiskouluihin pyritään mahdollisuuksien mukaan. Järkevintä koulujen ja niiden hallintojen yhdistäminen on silloin, kun selvästi sama joukko oppilaita käy siirtyy yhdestä tai kahdesta alakoulusta samaan yläkouluun.

Kun yhtenäistä kehittämistä resursoidaan, resurssin suuntaaminen koulujen yhteyteen on järkevintä, koska tällöin opettajien ääni on vahvemmin edustettuna.

Juuret

Kauniaisten suomenkielisen peruskoulun hallinnollinen uudelleenjärjestely on elänyt jo pitkään. Kaupunginhallitus asetti 2014 työryhmän selvittämään ja valmistelemaan yhtenäisen peruskoulun perustamista, asia oli ollut jo vuosia ennen tätä esillä.

8.6.2016 sivistystoimenjohtajan päätösehdotuksen mukaisesti suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että suomenkieliseen opetustoimeen perustetaan perusopetuksen yhtenäiskoulu ja että koulu sijoittuu Kasavuoren koulukeskukseen. Selvityksen mukaan suuri osa Kasavuoren koulun opettajista oli koulujen yhdistämisen kannalla. Tällöin päätös kaatui koulurakennusten sopimattomuuteen ja vanhempien aktiivisuuteen, moni kauniaislainen ei halunnut siirtää alakoulua Kasavuoreen. Prosessia on nyt siis aktiivisesti selvitetty ja viety eteenpäin yli viisi vuotta.

Vuonna 2018 esiteltiin erilaisia yhtenäiskoulujen rehtorimalleja, näissä kaikissa oli kyse yksiköiden sulauttamisesta toisiinsa myös budjetin kautta. Selvityksessä ei kuitenkaan ollut mukana ruotsinkielisessä opetustoimessa pilotoitua mallia, jossa ala- ja yläkoulu jatkaisivat omina yksiköinään, tämän valiokunta huomioi päätöksessään tammikuussa 2019, ja KH pyysi mallista selvitystä. Valiokunnan puoltavan käsittelyn jälkeen KH päätti malliin menosta 25.3.

Opettajien ääni

Matkan aikana opettajia on kuultu ja kuunneltu toistuvasti. Etenkin Kasavuoren opettajilta nousseita huolia ovat olleet, että nousseet kustannukset kasvattaisivat luokkakokoa, esimies ei ole tarpeeksi paikalla ja Kasavuoren toimiva jaetun johtajuuden malli joutuisi vaaraan. Toisaalta opettajien palautteessa nousi vahvimmin kolme kehitettävää asiaa, joihin hallinnollinen kehittäminen voisi tuoda helpotusta: opettajien tasa-arvo yksiköiden välillä, esimiehen läsnäolo, ja koulujen välinen yhteistyö.

Ilman opettajien ääntä uusi organisaatiomalli olisi varmasti ollut huonompi. Henkilökunnalta tulleen palautteen pohjalta uutta organisaatiomallia on kehitetty. Malliin on jätetty yksiköille omaa ”hengitystilaa” pitämällä budjetit erillisinä. Kustannukset on huomioitu niin, ettei koulujen budjetteihin tule painetta, eikä luokkakokoja siksi tarvitse kasvattaa. Uusi rehtorimalli turvaa lähiesimiehen läsnäolon molemmissa yksiköissä nykyistä paremmin. Kasavuoren jaetun johtajuuden malli on esiintynyt KHn ja lauta-/valiokuntien keskusteluissa tavoiteltavana tahtotilana jo ainakin vuosikymmenen verran. Juuri tällaisia hyväksi todettuja toimintamalleja haluttaisiin saada koko perusopetukseen.

Avoin hakumenettely

Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta päätti laittaa yhteisen rehtorin virka julkiseen hakumenettelyyn. Valtuustoryhmä pitää tätä oikeana toimintatapana. Tälle on mm. seuraavat perustelut:

 • Viranhaltijalain mukaan virkasuhteeseen ottaminen edellyttää pääsääntöisesti julkista hakumenettelyä. Siitä eroaminen on aina poikkeus. Lain perusteluissa on korostettu sitä, että julkinen hakumenettely on yksi julkisen hallinnon perusteisiin liittyvä olennainen seikka, jolla turvataan hallinnon uskottavuutta, oikeudenmukaisuutta, tasapuolisuutta ja parhaan mahdollisen henkilöstön saamista julkishallinnon palvelukseen.
 • Kauniaisissa toimintatapana on ollut asettaa virat julkiseen hakuun. Näin on menetelty myös tilanteissa, joissa on ollut sisäisiä hakijoita. Päätöksenteolta edellytetään johdonmukaisuutta.
 • Kuten valiokunnan 15.5. pöytäkirjassa todetaan, valiokunta on linjannut, että rehtorivirka laitetaan hyvän hallintotavan mukaisesti julkiseen hakumenettelyyn. Näin linjasi myös KH kokouksissaan 28.1. ja 25.3.
 • Kauniaisten valtuuston hyväksymän strategian mukaan kaupungissa tulee olla Avoin toimintakulttuuri. Kyseessä on opetustoimessa todella keskeinen virka, jolloin avoin menettelytapa on erityisen tärkeää. Valintaprosessi ja ansiovertailu tulisi suorittaa läpinäkyvästi.
 • Kauniaisten hallintosäännön 32 § mukaan valiokunta päättää rehtorin ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan palvelussuhteeseen.

Kauniaisten ruotsinkielisessä koulutoimessa yläkoulun rehtori siirrettiin 13.3. päätöksellä yhteisen rehtorin virkaan, tämän hoidettua tehtävää 1.8.2017 lähtien. Valtuustoryhmä kokee, ettei tällainen erityistilanteessa tehty päätös oikeuta muuttamaan kaupungin koko organisaation toimintatapaa avoimesta ja julkisesta hakumenettelystä.

Tästä eteenpäin

Kauniaisten Kokoomuksen valtuustoryhmä ja sen jäsenet ovat pyrkineet maltillisesti viestimään strategiasta ja sen eteenpäin viemisestä. Opettajatapaamisissa, facessa, sähköpostitse ja teltoilla on vastailtu Kasavuoren opettajien ja muidenkin huoliin. 5.3. pidettiin vanhemmille oma tilaisuus kaupungintalolla, mutta tilaisuuden osallistujamäärä jäi valitettavan alhaiseksi. Ehkä jälkeenpäin ajatellen viestintämme on ollut liiankin maltillista.

Ryhmämme on halunnut kunnioittaa virkamiehiä työssään. Kuten kaupunginjohtajamme usein sanookin, päättäjät päättävät ja virkamiehet toteuttavat. Olemme luottaneet siihen, että virkamiehet pyrkivät viemään päätökset läpi mahdollisimman sulavasti ja ketterästi.

Toiveenamme oli saada yhteisen rehtorin virka mahdollisimman nopeasti julkiseen hakuun. Tämä ei kuitenkaan ole toteutunut, ja se on ollut suuri pettymys. Onneksi koulujemme upea henkilökunta on valmistellut jo hyvissä ajoin ensi lukuvuoden toimintaa, ja kaiken pitäisi toimia vähintään yhtä hyvin kuin viimesyksynäkin kummassakin peruskoulun yksikössä.

Meillä on koulut täynnä uskomattoman hienoja tekijöitä, alansa asiantuntijoita. Ei ole kysettäkään, etteikö koko ryhmällä olisi suurta kunnioitusta näitä ihmisiä kohtaan. Meistä monen lapset, ja lapsenlapset viettävät arkipäivänsä heidän opastuksessaan.

Kasavuoren virka-apulaisrehtorin tehtävä on nyt haettavissa. Syksyn tullen kouluilla tulee olla toiminnasta vastaava rehtori.